Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - ‘100 jaar Orthopedagogiek’ gepresenteerd.

Deze website is eigendom van het Hermen J, Jacobsfonds
Het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt onder andere projecten op het terrein van het speciaal onderwijs. Hermen J. Jacobs was 30 jaar eindredacteur van het toonaangevende tijdschrift voor het buitengewoon onderwijs en publiceerde tientallen artikelen. Deze en vele andere artikelen kunnen via deze site geraadpleegd worden. Indien u toegang wilt hebben tot de artikelen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds via secretariaathjjacobsfonds@gmail.com.

U treft hiernaast als eerste het onderdeel
'<< 1909' aan. U komt via deze 'knop' bij
de gebeurtenissen voorafgaand aan 1909, het oprichtingsjaar van - de voorlopers van - het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Daar kunt u via de 'knop' '>>1909' naar de huidige pagina terugkeren.
Hiernaast wordt het overzicht van 1909 tot en met het huidige jaar weergegeven.

Binnen dit jaaroverzicht wordt een 5-tal categorieën weergegeven, te weten:
 

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

  Zie voor verdere informatie:
  Colofon - Disclaimer - Over (rechts - onder)

Disclaimer

Gebruiksovereenkomst van de site 100jaarorthopedagogiek
In het volgende gedeelte wordt u op de hoogte gebracht van de geldende gedragsregels, rechten en plichten.
Toegang
Iedereen heeft vrijelijk toegang tot de site 100jaarorthopedagogiek.
Copyright
Binnen het gepresenteerde materiaal is door ons zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met bijdragen van derden. Het is niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Mocht dit naar uw idee toch het geval zijn waardoor u in uw belangen geschaad wordt neem dan contact op. Dit kan per e-mail via jgbrandsma@gmail.com. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
Het hier gepresenteerde materiaal is beschikbaar voor eigen gebruik. Er kan vrijelijk geciteerd worden. Het mag zonder toestemming niet verspreid worden of opgenomen in verzamelwerken. Daar waar na toestemming wel gebruik gemaakt wordt van het materiaal moet duidelijk worden aangegeven dat het afkomstig is van de site 100jaarorthopedagogiek.
Vóór opname en bij twijfel dient u eerst contact op te nemen via het e-mailadres jgbrandsma@gmail.com.
Mocht er op de site materiaal opgenomen zijn waar specifieke licentie-voorwaarden voor vermeld worden dan gelden deze specifieke voorwaarden.
Eigen bijdragen en Privacy-verklaring
Wij verzoeken u ons suggesties en eventueel materiaal te leveren. Hierbij dient u zich ervan te vergewissen dat dit geen inbreuk op het auteursrecht maakt. M.a.w.: u bent de oorspronkelijke auteur van de bijdrage of het opgenomen materiaal mag op deze wijze gepubliceerd worden.
Het moge duidelijk zijn dat ook bijdragen die in strijd zijn met de Wet of met goede zeden niet opgenomen worden. Daarnaast zullen we geen externe reclame opnemen. Wat de techniek betreft: mocht u ons afbeeldingen willen toezenden dan mogen deze niet groter zijn dan 640 pixels breed en 480 pixels hoog.
Links die worden opgenomen mogen niet onrechtmatig zijn - auteursrecht, merkrecht, smaad en laster - of iemand schade bezorgen.
Bij eventuele publicaties worden, indien gewenst, uw naamgegevens vermeld, u bepaalt dan zelf of u uw emailadres wilt vrijgeven. Geef dit aan in het betreffende formulier. Het staat u op zichzelf vrij een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. De gegevens die u inbrengt zullen doorzoekbaar zijn door zoekmachines.
Wij bewaren geen persoonsgegevens na gebruikmaking van een formulier. De ons toegestuurde gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Specifieke vragen kunnen  terechtkomen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
Mochten er bijdragen zijn waaraan u zich stoort, die in strijd zijn met deze gebruiksovereenkomst e.d. neem dan contact op via
jgbrandsma@gmail.com.
Bij gebleken onterechte opname van gegevens worden deze meteen ontoegankelijk gemaakt.
De samenstellers van de site mogen aanpassingen doen in de bijdragen - de onderwerptitels aanpassen, een onderdeel verplaatsen, verwijderen of blokkeren, zonder toestemming van de orginele auteur indien zij dit nodig achten voor de duidelijkheid, bij wangedrag of overtreding van de regels -. Ook bij technische problemen zullen wijzigingen aangebracht kunnen worden. Hierover zal niet eerst met de betrokkene overleg gepleegd worden. Ook een ‘deelnemer’ kan verzoeken de eigen bijdrage te verwijderen. In al deze gevallen zal dit zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden.
Daar waar ons ip-adressen bekend worden zullen deze hoogstens t.b.v. statistische analyse van gegevens gebruikt worden. Ook de logfiles van de server zullen uitsluitend voor statistische analyse-doeleinden gebruikt worden, niet om gegevens tot een persoon te herleiden.
Wanneer er naar het oordeel van de beheerders van de site sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden, dan kunnen bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzegd worden. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden om u in rechte te kunnen aanspreken.
De beheerders stellen gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Waar hier wordt gesproken van een verzoek, kunt u dat in eerste instantie per e-mail indienen via jgbrandsma@gmail.com.
Op alle pagina’s van deze site is deze gebruiksovereenkomst van toepassing. Het zal niet expliciet vermeld worden. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de beschreven voorwaarden en hiernaar te handelen.
Wij kunnen deze gebruiksovereenkomst naar eigen inzicht wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn na een aangekondigde periode van kracht.